tech136资讯网

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

何陋轩记阅读答案

时间:2021-10-03 01:06 来源:网络整理 转载:tech136资讯网
何陋轩记答案 引导语:《何陋轩记》是明代王守仁品,选自《王公书》,那么关何陋轩记答案哪里呢?接下是给网为带收集整理何陋轩记答案相关内容,欢迎! 何陋轩记 【明】王守仁 昔孔居九夷,为陋。孔曰:君居之,何陋之?守仁罪谪龙场,龙场古夷蔡①之外。

何陋轩记阅读答案

 引导语:《何陋轩记》是明代王守仁作品,选自《王文成公全书》,那么有关何陋轩记阅读答案哪里有呢 ,接下来是给力网为你带来收集整理的何陋轩记阅读答案相关内容,欢迎阅读!

 何陋轩记

 【明】王守仁

 昔孔子欲居九夷,人以为陋。孔子曰:君子居之,何陋之有 ,守仁以罪谪龙场,龙场古夷蔡①之外。人皆以予自上国②往,将陋其地,弗能居也;而予处之旬月,安而乐之。夷之人其好言恶詈③,直情率遂。始予至,无室以止,居于丛棘之间,则郁④也;迁于东峰,就石穴而居之,又阴以湿。予尝圃于丛棘之右,民相与伐木阁之材,就其地为轩以居予。予因而翳之以桧竹,莳⑤之以卉药,琴编图史,学士之来游者,亦稍稍而集。于是人之及吾轩者,若观于通都焉,而予亦忘予之居夷也。因名之曰“何陋”,以信⑥孔子之言。

 嗟夫!今夷之俗,崇巫而事鬼,渎礼而任情,然此无损于其质也。诚有君子而居焉,其化之也盖易。而予非其人也,记之以俟来者。

 【注释】①蔡:周代古国。②上国:国都。③詈:骂。④郁:阻滞。⑤莳:栽种。⑥信:伸张。

 1、请用斜线(╱)标出****句子的朗读停顿(共两处)。(2分)

 就其 地 为 轩 以 居 予

 2、请写出下列句子中加点词的意思。(4分)

 (1)人以为陋:

 (2)于是人之及吾轩者:

 (3)因名之曰“何陋”:

 (4)记之以俟来者:

 3、请用现代汉语写出文中断线句子的意思。(3分)

 而予处之旬月,安而乐之。

 译文:

 4、阅读全文,请概述作者写《何陋轩记》的目的。(4分)

 答:

 5、阅读刘禹锡的'《陋室铭》中的文字,结合上文内容,说说两文是如何体现陋室不陋的。(4分)

 苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

 答:

 何陋轩记阅读答案

 1、就其地∕为轩∕以居予

 解析:此题考查文言语句的停顿。就其地为轩以居予中,就为是动词,所以应在为之前停顿,以相当于而,解释为来,所以以之前也要停顿。

 2、(1)简陋(鄙陋)(2)到(3)命名(4)等候,等待

 解析:此题考查对文言词语含义的把握。完成时应联系课内文言文。比如,陋可以联系《陋室铭》中的何陋之有,及可以联系《郑人买履》中的及市,名可以联系《醉翁亭记》中的名之者谁,俟可以联系《捕蛇者说》中的以俟夫观人风者得焉。

 3、然而我在这个地方生活了十个月,感到生活安宁而快乐。

 解析:此题考查文言语句翻译。完成时,要抓住句中关键字词。比如而旬安。

 4、①伸张孔子夷地何陋之有的观点;②期待品德高尚的人来夷地教化百姓;③表达作者安贫乐道的人生态度;④赞扬少数民族人民直率坦诚、乐于助人的品性。

 解析:此题考查对文章内容的把握。应在理解文章的基础上完成。根据第一段最后一句,可以知道写作此文的目的在于伸张孔子夷地何陋之有的观点。根据第二段最后一句,可以知道作者期待君子来夷地教化百姓。根据然此无报于其质也,可以知道该文还赞美夷人的美好品行。作者在条件艰苦的夷地居住而忘记了居住在夷地,可知此文和《陋室铭》一样,表达了作者安乐道的人生态度。

 4、①居住环境优美:刘禹锡居所苔痕碧草相映;王守仁住处竹木花草相伴;②生活情趣高雅:刘禹锡调素琴、阅金经;王守仁添置琴编图史;交往人物不俗:刘禹锡只与鸿儒交往;王守仁与游学读书人往来。

 解析:此题同时考查对课内以及课外文言文内容的把握。《陋室铭》是从居住环境、生活情趣、交往人物等角度体现陋室不陋的,《何陋轩记》与其类似。

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容