tech136资讯网

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

何陋轩记阅读练习及答案

时间:2021-10-03 01:06 来源:网络整理 转载:tech136资讯网
《何陋轩记》是明代王守仁的一篇记文,《何陋轩记》排除了对少数民族的偏见,具有时代前瞻性。以下是学习啦小编为你整理的何陋轩记阅读练习及答案,希望能帮到你

 昔孔子欲居九夷,人以为陋。孔子曰:“君子居之,何陋之有?”守仁以罪谪龙场 ,龙场古夷蔡之外,于今为要绥 ,而习类尚因其故。人皆以予自上国往,将陋其地,弗能居也;而予处之旬月,安而乐之,求其所谓甚陋者而莫得。独其结题鸟言山栖羝服 ,无轩裳宫室之观,文仪揖让之缛,然此犹淳庞质素之遗焉。盖古之时,法制未备,则有然矣,不得以为陋也。夫爱憎面背,乱白黝丹,浚奸穷黠,外良而中螫,诸 夏盖不免焉 ;若是而彬郁其容,宋甫鲁掖 ,折旋矩矱 ,将无为陋乎?夷之人乃不能此,其好言恶詈,直情率遂,则有矣。世徒以其言辞物采之眇而陋之,吾不谓然也。

 始予至,无室以止,居于丛棘之间,则郁也;迁于东峰,就石穴而居之,又阴以湿。龙场之民,老稚日来视予,喜不予陋,益予比。予尝圃于丛棘之右,民谓予之乐 之也,相与伐木阁之材,就其地为轩以居予。予因而翳之以桧竹,莳之以卉药,列堂阶,办室奥,琴编图史,讲诵游适之道略具,学士之来游者,亦稍稍而集。于是 人之及吾轩者,若观于通都焉,而予亦忘予之居夷也。因名之曰 “何陋”,以信孔子之言。

 嗟夫!诸夏之盛,其典章礼乐,历圣修而传之,夷不能有也,则谓之陋固宜;于后蔑道德而专法令,搜抉钩絷之术穷,而狡匿谲诈,无所不至,浑朴尽矣!夷之民, 方若未琢之璞,未绳之木,虽粗砺顽梗,而椎斧尚有施也,安可以陋之?斯孔子所为欲居也欤?虽然,典章文物,则亦胡可以无讲?今夷之俗崇巫而事鬼渎礼而任情 不中不节卒未免于陋之名则亦不讲于是耳。然此无损于其质也。诚有君子而居焉,其化之也盖易。而予非其人也,记之以俟来者。 (选自《王文成公全书》卷二十三)

 【注】 龙场,在今贵州省修文县。当时作者谪龙场驿丞。 要绥,指边远地区。 结题:指少数民族结发于额的装束。羝服:羊皮作衣服。 诸夏:指中原华夏地区。 甫:章甫,古代的礼帽。掖:衣袖。 折旋矩矱:遵守规则法度。

 《何陋轩记》阅读题题目

 5.对下列句子中的加点的词的解释,不正确的一项是

 A.而习类尚因其故 因:因袭,沿袭。

 B.莳之以卉药 莳:栽种,种植。

 C.就其地为轩以居予 居:让……居住。

 D.学士之来游者 游:参观,游玩。

 6.下列各组语句中,加点的词的意义和用法不相同的一组是

 A.就石穴而居之,又阴以湿 夫夷以近,则游者众

 B.夷之人乃不能此 于是项王乃欲东渡乌江

 C.而予亦忘予之居夷也 快然自足,不知老之将至

 D.学士之来游者,亦稍稍而集 子路率尔而对曰

 7.文中画波浪的部分断句最恰当一项是

 A.今夷之俗/崇巫而事鬼/渎礼而任情/不中不节/卒未免于陋之名/则亦不讲于是耳

 B.今夷之俗崇巫/而事鬼渎礼/而任情不中/不节卒未免/于陋之名/则亦不讲于是耳

 C.今夷之俗/崇巫而事/鬼渎礼而任/情不中不节/卒未免/于陋之名则亦不讲/于是耳

 D.今夷之俗崇巫而事/鬼渎礼而任情不中/不节/卒未免于陋/之名则亦不讲/于是耳

 8.把文言文阅读材料中划横线的句子翻译成现代汉语。(10分)

 (1)孔子曰:“君子居之,何陋之有?”。(2分)

 (2)因名之曰 “何陋”,以信孔子之言。(3分)

 (3)夷之民,方若未琢之璞,未绳之木,虽粗砺顽梗,而椎斧尚有施也,安可以陋之?(5分)

 9.“夷之民”即边远地区少数民族人民。请结合文意,谈谈王阳明与当时内地人们对“夷之民”的态度看法有什么不同。

 答:

 《何陋轩记》阅读题答案

 5.D。

 6.B。

 7.A。

 8.(1)孔子说“君子住在那里(1分),有什么简陋(闭塞落后)的呢(1分)?”。

 (2)于是把它(轩)命名(1分)为““何陋(轩)”,来(1分)伸张(发扬)(1分)孔子的话。

 (3)夷地(边远地区)的人民,正如没有雕琢的璞玉(1分),没有经过墨线量直(和加工)的木材(1分),虽然粗朴固执(1分),可是还有待锤子斧头的加工完善(1分),怎么能够认为他们鄙陋(粗陋愚昧)呢(1分)?

 9.(1)内地人们特别是士大夫们怀着偏见和轻视的态度,认为他们“陋” ,是化外之民,闭塞落后,愚昧野蛮。

 (2)王阳明则赞扬了他们质直纯朴、乐于助人的品格,认为他们保留着古朴的遗风,如“未琢之璞,未绳之木”,只是有待文明教化。

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容